Obchodné podmienky a informácie o Ochrane osobný údajov nájdete na tomto linku

GDPR - Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov

 

6.1 Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení) 

6.2 Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MARINER, spol. s r.o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 694 998 (ďalej len „MARINER“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

6.3 Spoločnosť MARINER vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Danica Markuseková, e-mailová adresa info@mariner.sk, telefónne číslo 02/4333 7430.

6.4 Spoločnosť MARINER spracúva

(1) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje Kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MARINER),

(2) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (1) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácii, Právnym základom spracúvania osobných údajov je (1) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru Kupujúcemu článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a (2) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MARINER je (1) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru Kupujúcemu nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (2) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti MARINER.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru Kupujúcemu, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, 

sprostredkovateľ, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazovú e-mailovú správu Kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru, počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar a po dobu 10 rokov pre účely archivácie. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového

marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu 5 rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

6.5 Spoločnosť MARINER spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MARINER je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu. 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

· spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o

Osobné údaje sú spracovávané počas trvania registrácie v e-shope. 

6.6 Spoločnosť MARINER spracúva na účely riešenia sťažností Kupujúcich nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom Kupujúci sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MARINER je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti Kupujúceho.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti Kupujúceho.

6.7 Spoločnosť MARINER spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti MARINER nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách s Kupujúcimi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou MARINER, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti MARINER, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti MARINER.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MARINER je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti MARINER. Oprávneným záujmom spoločnosti MARINER je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti MARINER. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

· súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti MARINER uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

6.8 Spoločnosť MARINER spracúva osobné údaje uvedené vyššie na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti MARINER.

 Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach), a to najmä vystavenie faktúr, vystavenie skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovanie v účtovníctve.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

· daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

6.9 MARINER nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

6.10 Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne z dôvodu vytvorenia registrácie alebo uzavretia zmluvy v zmysle vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. Neposkytnutím osobných údajov nebude vytvorená registrácia alebo uzatvorený zmluvný vzťah.

6.11 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

6.12 Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

(1) požadovať prístup k osobným údajom

(2) na opravu osobných údajov

(3) na vymazanie osobných údajov

(4) na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(5) právo na prenosnosť osobných údajov

(6) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

(7) právo podať sťažnosť dozornému orgánu

6.13 Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti MARINER:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle, d) elektronicky na stránkach www.mariner.sk,

6.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

6.15 Stránky spoločnosti MARINER zaznamenávajú malé dátové súbory, tzv. „Cookies“, ktoré slúžia k zapamätaniu užívateľských volieb, a tým pomáhajú vylepšiť užívateľské prostredie. Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača, ktoré zaznamenávajú IP adresu, informácie o čase strávenom prezeraním webstránok a informácie o tom z akých stránok používateľ prichádza. Používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok.

Cookies, ktoré zahŕňajú správanie používateľa budú vymazané po 30 dňoch s tým, že staršie dáta sú dostupné v anonymizovanej podobe v Google Analytics.

6.16 Súbory cookie spracúvame za účelom, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie našej webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť, a to v rozsahu cookies: 

- Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)

Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky.

- Analytické

Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas. 

- Profilovanie (marketing)

Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas.

Na našej webovej stránke máte možnosť zvoliť si, s ktorými cookies súbormi súhlasíte, pričom máte možnosť vyjadrenia aj možnosti odmietnuť všetky, okrem nevyhnutných cookies.