Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb a prispôsobenie reklám. Obchodné podmienky - GDPR.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Všeobecné ustanovenia 

 

1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti MARINER, spol. s r.o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava 811 02, IČO: 35 694 998, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11408/B (ďalej len „Predávajúci“ alebo „MARINER“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.mariner.sk.

 

1.2    Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu. Pre účely zákona č.102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania.

 

1.3    Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci presné a pravdivé informácie o Kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom elektronického obchodu. 

 

1.4    Elektronické objednávky odoslané a prijaté systémom elektronického obchodu spoločnosti MARINER sú pre obe zmluvné strany záväzné. 

 

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

2.1    Základnou podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu MARINER je vyplnenie elektronickej objednávky Kupujúceho.

 

2.2    Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.

 

2.3    Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára na základe elektronickej objednávky Kupujúceho. Každá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je pre Kupujúceho záväzná.

 

2.4    Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke.

 

2.5    Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca objednávka písomne potvrdená Predávajúcim. Objednávka zaväzuje Predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany Predávajúceho.

 

2.5    Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú potvrdením elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

 

2.6    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri realizácii objednávky.

 

2.7    Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

2.8    Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s ich znením.

 

2.9       Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok Kupujúceho uvedených v elektronickej objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maile Kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 

 1. Dodacie podmienky 

 

3.1    Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť Kupujúcemu dodanie tovaru takého druhu, v takom množstve a za takú kúpnu cenu a expedičné náklady podľa platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

 

3.2    Predávajúci spolu s objednaným tovarom zabezpečí Kupujúcemu aj dodanie faktúry, a tiež zabezpečí Kupujúcemu dodanie všetkých ostatných náležitých dokladov, ktoré sa k objednanému tovaru vzťahujú.

 

3.3    Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena expedičných nákladov za dodávaný tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. prepravca oprávnený nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. 

 

3.4    Kupujúci si v svojej elektronickej objednávke môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

 

 1. a)       osobný odber v sídle Predávajúceho,
 2. b)       dodanie tovaru do miesta plnenia prostredníctvom služieb prepravnej spoločnosti určenej Predávajúcim.

 

3.5    V prípade voľby dodania tovaru do miesta plnenia prostredníctvom služieb prepravnej spoločnosti sa miestom plnenia kúpnej zmluvy rozumie korešpondenčná adresa Kupujúceho alebo tretej osoby ako prijímateľa uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke tovaru.

 

3.6    Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať. Ak Kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný potvrdiť jeho dodanie vlastnoručným podpisom na dodacom liste.

 

3.7    Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný vykonať kontrolu dodaného tovaru a prebrať len tovar bez zjavných vád a bez poškodenia. V prípade zjavných vád, je Kupujúci povinný vytvoriť o zistených zjavných vadách alebo poškodeniach písomný záznam a nechať si túto skutočnosť potvrdiť prepravcom. Podpísaním dodacieho listu Kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil bez poškodenia a bez akýchkoľvek zjavných vád. Prevzatie poškodeného tovaru je na

vlastnú zodpovednosť Kupujúceho a reklamácie z takéhoto dôvodu nebudú Predávajúcim uznané.

 

3.8    Predávajúci nezodpovedá za:

-  oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

-  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou korešpondenčnou adresou miesta plnenia v elektronickej objednávke Kupujúcim,

-  poškodenie zásielky ku ktorému došlo počas prepravy tovaru riadne a bez vád vyexpedovaného Predajcom zavinením Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti,

-  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu resp. prepravcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,

-  prípadné poškodenia alebo vady tovaru, ku ktorým došlo vinou výrobcu resp. prepravcu v dôsledku porušenia ich zmluvných alebo zákonných povinností.

 

3.9       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím objednaného tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v momente, keď mu je zo strany Predávajúceho umožnené nakladať s tovarom a Kupujúci ho neprevezme.

 

3.10    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom prevzatia dodaného tovaru, nikdy nie však skôr než dôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny za dodaný tovar zo strany Kupujúceho. 

 

3.11  Samotná preprava tovaru a jeho dodanie Kupujúcemu sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami konkrétneho prepravcu. 

 

3.12  Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak sa v čase dodania tovaru nebude nachádzať v určenom mieste dodania, tovar bude odovzdaný inej osobe staršej ako 18 rokov zdržujúcej sa v čase dodania tovaru v určenom mieste dodania, ktorá je povinná uviesť na preberacom protokole aj svoj vzťah ku Kupujúcemu. V prípade takéhoto spôsobu dodania platí domnienka, že tovar bol dodaný priamo Kupujúcemu, s rovnakými právnymi následkami. Takýto spôsob dodania tovaru nezbavuje Kupujúceho zodpovednosti za splnenie svojich povinností definovaných v bode 3.7 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy spôsobené Kupujúcemu alebo ďalším osobám, ktoré by vznikli v dôsledku vyššie uvedeného spôsobu dodania tovaru. Reklamácie uplatnené Kupujúcim z takýchto dôvodov, nebudú Predávajúcim uznané.

 

3.13  Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať elektronickú objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade resp. v prípade ak objednaný tovare už nie je možné zaobstarať, pretože sa už nevyrába alebo nedodáva. 

 

3.14  Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu  z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať Kupujúceho. Predávajúci i Kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť. Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi. Ak Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a Všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar Kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).  

 

 1. Cena tovaru, ceny dopravy a spôsob platby

 

4.1    Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu expedičných nákladov podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). 

 

4.2    Kúpna cena tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu je vždy uvedená vedľa vybraného tovaru. Ceny tovaru ponúkaného v elektronickom obchode MARINER sú vždy uvedené v eurách a zahŕňajú aj 20% DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.  

 

4.3    V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté expedičné náklady, poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je Kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.  

 

4.4    Predávajúci stanovuje výšku expedičných nákladov, ktoré sa v objednávke započítajú k hodnote tovaru a ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

 

Cena zásielky

Hmotnosť zásielky

Cena poštovného s DPH

0-50,- Eur

0-0,99 kg

4,60 Eur

0-50,- Eur

1-1,99 kg

4,70 Eur

0-50,- Eur

2-2,99 kg

4,80 Eur

0-50,- Eur

3-4,99 kg

5,- Eur

0-50,- Eur

5-9,99 kg

5,60 Eur

0-50,-Eur

10-15 kg

6,10 Eur

50,01-akákoľvek

0-14,99 kg

0,- Eur

50,01-akákoľvek

15-19,99 kg

7,- Eur

50,01-akákoľvek

20-24,99 kg

7,50 Eur

50-01-akákoľvek

25-30 kg

8,- Eur

 

 

 

 

 

 

 

4.5    Expedičné náklady Predávajúci účtuje v závislosti od druhu a veľkosti zásielky, jej rozmerov a hmotnosti v súlade s aktuálnym cenníkom služieb účtovaných prepravnou spoločnosťou. Dodávka tovaru je do 3 pracovných dní od expedície z nášho skladu.

 

4.6    Ceny expedičných nákladov uvedené Predávajúcim na webovej stránke sú platné v rámci Slovenskej republiky. Expedičné náklady pri objednávkach do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú Kupujúcemu oznámené v potvrdení o prijatí objednávky. 

 

4.7    Kupujúci môže kúpnu cenu spolu s expedičnými nákladmi zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 

 1. a)       v hotovosti pri dobierke; v takomto prípade Kupujúci zaplatí cenu za objednaný tovar až pri jeho prevzatí. 
 2. b)       vopred bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený v v Tatra banke a.s., č.ú.: 2624555329/1100 na základe údajov a inštrukcií k platbe uvedených Predávajúcim v elektronickom potvrdení objednávky. 
 3. c)         pomocou platobnej brány PayPal alebo GoPay implementovanej v e-shope.

 

4.8    Kupujúcemu je spolu s tovarom vždy doručená súčasne aj faktúra.

 

4.9    V prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny a expedičných nákladov v hotovosti pri dobierke, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu  a expedičné náklady priamo pri prevzatí tovaru. 

 

4.10  V prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny a expedičných nákladov bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, sa kúpna cena a expedičné náklady uhrádzajú vopred a považujú sa za uhradené momentom pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho. 

 

4.11  Predávajúci od momentu potvrdenia objednávky až do uplynutia lehoty na úhradu kúpnej ceny spolu s expedičnými nákladmi, definovanej v potvrdení objednávky, rezervuje tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke pre Kupujúceho.

 

4.12  V prípade úhrady kúpnej ceny a expedičných nákladov vopred bezhotovostným prevodom, Predávajúci zabezpečí vyexpedovanie objednaného tovaru Kupujúcemu v čo najkratšej možnej dobe po úhrade ceny tovaru a expedičných nákladov Kupujúcim na účet Predávajúceho. Priemerná doba dodania tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-10 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov v sume rovnajúcej sa kúpnej cene za objednaný tovar a cene za expedičné náklady na účet Predávajúceho.

 

4.13  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na webovej stránke elektronického obchodu s tým, že nové ceny tovaru sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na webovej stránke elektronického obchodu. Takáto úprava ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar Kupujúcim už objednaný.

 

4.14  Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie poskytuje zľavy alebo darčeky, ktoré nie sú zo strany Kupujúceho nárokovateľné.

 

4.15  Ceny tovarov,  alebo služieb uverejnených na stránke www.mariner.sk sa môžu odlišovať od cien v predajni spoločnosti na ulici Mlynské luhy 13. Spoločnosť Mariner si vyhradzuje právo neposkytovať rovnaké ceny.

 

 1. Záruka, záručná doba a reklamácia 

 

5.1    Kupujúci je povinný prevziať len tovar bez akýchkoľvek zjavných vád. Všetky pri dodaní zistené zjavné vady a poškodenia musia byť uvedené v písomnom zázname Kupujúceho podpísanom prepravcom. Ostatné vady musí Kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. 

 

5.2    Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci zo záruky, je Kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.

 

5.3    Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na vybrané druhy tovaru môže byť Predávajúcim poskytnutá dlhšia záručná doba. 

 

5.4    Takáto záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorého životnosť je kratšia ako dva roky a ani na tovar podliehajúci bežnému opotrebovaniu. 

 

5.5    Záruka sa nevzťahuje a reklamáciu nie je možné u Predávajúceho uplatniť na závady:

-  spôsobené neodbornou manipuláciou a obsluhou tovaru alebo neprimeraným zaobchádzaním s tovarom resp. vystavovaním tovaru extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je tovar určený,

-  spôsobené takým zaobchádzaním s tovarom, ktoré je v rozpore s návodom výrobcu, resp. návodom na obsluhu tovaru,

-  spôsobené použitím tovaru k iným účelom ako je určený,

-  spôsobené pôsobením na tovar nadmernou silou,

-  spôsobené nevhodnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou,

-  vzniknuté bežným opotrebovaním tovaru,

-  spôsobené vonkajšími vplyvmi (pádom, nárazom, vniknutím vody do jednotlivých častí tovaru...),

-  spôsobené neodbornými úpravami, opravami tovaru alebo inými zásahmi realizovanými na tovare Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou,

-  spôsobené akýmkoľvek mechanickým poškodením tovaru alebo jeho časti Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou.

 

5.6    Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pôsobenia vyššej moci, tzn. vplyvom živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok a pod. 

 

5.7    Reklamáciu je možné realizovať výlučne v písomnej forme vyplnením reklamačného formulára.

 

5.8    V prípade reklamácie je Kupujúci povinný odoslať vadný tovar na adresu MARINER, spol. s r.o., Mlynské luhy 13, 821 05 Bratislava. Tovar musí byť riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci je povinný spolu s reklamovaným tovarom zaslať Predávajúcemu i príslušenstvo tovaru, kópiu faktúry, reklamačný formulár obsahujúci presný popis vád tovaru a uviesť kontaktné údaje Kupujúceho.

 

5.9    Náklady súvisiace s prepravou reklamovaného tovaru od Kupujúceho k Predávajúcemu je povinný hradiť Kupujúci. Kupujúci nemá nárok požadovať vrátenie poštovného ani iných poplatkov vzniknutých v súvislosti s reklamáciou tovaru.

 

5.10  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady zabezpečiť výmenu vadného tovaru za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.  

 

5.11  V prípade neoprávnenej a nedôvodnej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

 

5.12  Vyreklamovaný tovar je Kupujúci povinný prevziať. Ak si kupujúci vyreklamovaný tovar neprevezmne do 30 dní po vybavení reklamácie, Predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od Kupujúceho poplatok za uskladnenie vo výške 0,50 € za každý deň uskladnenia.

 

5.13 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 

 1. Ochrana osobných údajov 

 

6.1   Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


6.2.   Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.


6.3.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.


6.4.   Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.    o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:


 1. a)   právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b)   právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  c)    právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  d)   právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f)    právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  g)   právo na prenosnosť osobných údajov,
  h)   právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.


6.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.


6.6.   Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového
portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727,  aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.


6.7.   Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.


6.8.   Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.


6.9.   Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.


6.10.  Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.


6.11.  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

 1. Právo Kupujúceho v postavení spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

7.1    Kupujúci, ktorý má pri uzatváraní kúpnej zmluvy postavenie spotrebiteľa, má právo v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

7.2    Odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný zaslať písomne na adresu MARINER, spol. s r.o., Mlynské luhy 13, 821 05 Bratislava, uvedenú bode 1.1 článku I týchto VOP spolu s tovarom, ktorý sa rozhodol vrátiť a to vo forme formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.

 

7.3    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od zmluvy bolo Kupujúcim zaslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1 tohto článku VOP.

 

7.4    Kupujúci je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru na adresu MARINER, spol. s r.o., Mlynské luhy 13, 821 05 Bratislava, uvedenú bode 1.1 článku I týchto VOP, s výnimkou prípadu, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

 

7.5    Po odstúpení od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru Kupujúcemu, okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku, že Kupujúci si zvolil iný druh doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu, pričom úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe za tovar, ak Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

 

7.6    Cena tovaru bude Kupujúcemu vrátená až po doručení tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

7.7    Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša v celom rozsahu Kupujúci.

 

7.8    V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy Kupujúcim, ktorý má postavenie spotrebiteľa, Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

8.1    Všeobecné obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na webovej stránke elektronického obchodu MARINER v deň odoslania elektronickej objednávky. 

 

8.2    Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky.

 

8.3    Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci potvrdením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami je povinný si tieto prečítať a vytlačiť ich aktuálne znenie, inak sa v prípade sporu bude postupovať podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na webovej stránke elektronického obchodu v čase riešenia sporu. 

 

8.4    Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Všeobecných obchodných podmienok zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. V takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia. 

 

8.5       Tieto VOP nadobúdajú platnosť ku dňu 2.7.2020

  

 Priloha VOP1 Formulár na odstúpenie od zmluvy